background-image-top-left
background-image-top-right
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
background-image-top-left
background-image-top-left
mCare
Giải pháp hỗ trợ và theo dõi sức khỏe từ xa qua việc thu thập dữ liệu đa nguồn và chia sẻ dữ liệu của người dùng cho người thân, bác sĩ, nhân viên y tế Dữ liệu thời gian thực giúp giám sát các chỉ số sức khỏe liên tục, phân tích, tư vấn các thông tin về sức khỏe cũng như đưa ra các cảnh báo khi có biến chứng xảy ra.
img-notification-plus
img-icon-three-circle
img-icon-24on7
icon-plus-light-green
img-Ecosystemimg-backgroundImageimg-backgroundImageLine
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green

Hệ Sinh Thái

chăm sóc sức khoẻ toàn diện

TMA - Đơn vị cung cấp nền tảng theo dõi sức khỏe

bg-circle-mCare
img-mCareHeath
img-mCareHeath