background-image-top-left
background-image-top-right
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green
background-image-top-left
background-image-top-left
mCare
Nền tảng thu thập và phân tích dữ liệu cho nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo dõi sức khỏe tại nhà 24/7, phát hiện và cảnh báo kịp thời các bất thường. Kết nối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
img-notification-plus
img-icon-three-circle
img-icon-24on7
icon-plus-light-green
img-Ecosystemimg-backgroundImageimg-backgroundImageLine
icon-plus-light-green
icon-plus-light-green

Hệ Sinh Thái

chăm sóc sức khoẻ toàn diện

TMA - Đơn vị cung cấp nền tảng theo dõi sức khỏe

bg-circle-mCare
img-mCareHeath
img-mCareHeath